https://fashionir.com
مد و فشن ایران

نقد و بررسی طراحی مد و لباس و خیاطی آثار ایرانی و خارجی

نقد و بررسی طراحی مد و لباس و خیاطی آثار ایرانی و خارجی توسط مخاطبین فرهیخته مد و فشن ایران(فشِنیر) که در بخش کامنت ها شما عزیزان می توانیدبه نقد و بررسی طراحی مد و لباس و حتی خیاطی بپردازید و از نظرات دیگر دوستان خود مطلع شده و آگاهی و تجربیات خود را به اشتراک بزارید. با توجه به کمبود این بخش و نتایج تحقیقی که از 100 نفر از افرادی با تحصیلات و تجربیات مرتبط صورت گرفت، وب‌سایت مد و فشن ایران این امکان را برای نقد و بررسی طراحی مد و لباس در جهت به اشتراک گذاشتن تجربیات و آگاهی علاقه‌مندان به این دنیای بی‌کران، فراهم نمود. 

امیدوارم شما ما را در تحلیل طراحی مد و لباس هایی که هنرمندان داخلی و خارجی عرضه کردند یاری نمایید.

مد پدیده‌ای است که کمابیش در میان همه اقشار جامعه وجود دارد و امروزه با گسترش وسایل ارتباط‌جمعی و فناوری‌های جدید رایانه‌ای، ارتباط گسترده‌ای با جوامع و فرهنگ‌های گوناگون  در شناخت و فهم ارزش‌ها، انتخاب هنجارهای مطلوب پیداکرده است و با توجه به موقعیت پیچیده‌تر و مشکل‌تر شده است.

مدها الگوهایــی فرهنگی هستند که توسط بخشی از جامعه پذیرفته می‌شوند و دارای یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه‌اند.گسترۀ مد به اندازۀ گسترۀ زندگی انسان است و با توجه به آن‌که  مد کل گسترۀ زندگی اجتماعی را در برمی‌گیرد، پوشاک و سبک و شیوۀ آن، شاخص‌ترین کالاهای مد شونده محسوب می‌شوند. به‌عبارتی‌دیگر، بر مبنای گـفتۀ اسکار وایلد(نظریه‌پرداز)، مد دریایــی از یک‌شکل و فرم، چه زشت و غیرقابل‌تحمل و چه زیباست که مجبور به تغییر هر شش ماه یک‌بار آن هستیم.

مد، نه‌فقط به‌عنوان بیان شخصیت افراد به واسطۀ پوشیدن طراحی می‌شود بلکه به‌عنوان یک روش تجلی فریبنده به واسطۀ طراحی است و نیز یک تحقیق ثابت برای نوگرایــی است. گرسنه و ظالم است، اما قادر به خلق پوشش‌های هیجان‌انگیز و فوق‌العاده است.

به‌جز تعدادی اندک، گاهی عدم شـناخت كافـی هنرمنـدان از ایـن حـوزه هنــری در ایــران، موجــب تبدیــل آثــار هنــری بــه تقلیــدی ناقــص و ســطحی از آثـار لبـاس مفهومـی در كشـورهای غربـی اسـت؛ امـا در سـطح جهانـی بـا توجـه بــه اهمیــت روزافــزون ایــن رشــته هنــری از ســال 1987 در نیوزیلنــد، نمایــش سالانه‌ای بــا عنــوان جایــزه هنــر پوشــیدنی Wearable Art برگــزار می‌شود كــه هنرمنــدان گوناگــون از سراســر جهــان، آثــار خــود را به‌صورت زنــده به نمایش می‌گذارند.

نقد و بررسی طراحی مد و لباس و اطلاعات عمومی این رشته

لبــاس هنــری (Art wear) و یــا هنــر پوشــیدنی (Wearable art) شاخه‌ای از طراحـی لبـاس اسـت كـه در مهروموم‌های اخیـر، بسـیار موردتوجه قرارگرفته اسـت. ایـن عنـوان بـه لباس‌هایی اغلـب دست‌ساز اشـاره دارد كـه به‌عنوان هنـر فاخـر و در برخـی مواقـع، غیرکاربردی شـناخته می‌شوند. هنگامی‌که ســاخت هــر بخشــی از لبــاس یــا ســایر اشــیای پوشــیدنی بــا ملاحظــات زیبایی‌شناختی در ارتبــاط باشــد و بابیان خــاص، ســعی در انتقــال پیامــی داشــته باشــد، ایــن آثــار به‌عنوان یــک محصــول ویــژه مطــرح می‌شوند.

برگرفته از کتاب سرکار خانم شـــیرین عابدینــی راد